ΑρχικήΤα Νέα μαςΔελτία ΤύπουΣύνδεσμοιΕπικοινωνία
Δευτέρα 25 Σεπτέμβριος 2017
Οι Αντιδήμαρχοι

Σε συνέχεια της με αριθμ. Απόφασης 1070/31/08/2017, ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με θητεία από 1/09/2017 έως 31/08/2019, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Παύλος Μποτίνης

Ορίζει Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παύλο Μποτίνη, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Υπογράφει με εξουσιοδότηση Δημάρχου Βεβαιώσεις, Πιστοποιητικά, Άδειες Πολιτικών Γάμων, Αποφάσεις εγγραφής στα Δημοτολόγια, Αιτήματα Πολιτογράφησης, Αποφάσεις Δημάρχου που αφορούν σε καθορισμό μισθού, σε χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων και σε βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων του Δήμου, καθώς και τους χρηματικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα.
• Υπογράφει με εξουσιοδότηση Δημάρχου τις Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
• Την εποπτεία και το συντονισμό επί των θεμάτων Υπαίθριας διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων για τη χορήγηση αδειών υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και τις αρμοδιότητες για κάθε άλλη επί του θέματος υπαίθριας διαφήμισης ενέργεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία.
• Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας. Την εποπτεία ανάρτησης στην δικτυακή πύλη των αποφάσεων κανονιστικού χαρακτήρα, τον συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών διαβούλευσης, που απορρέουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».
• Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Εξυπηρέτησης του Πολίτη και της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
• Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
• Την εποπτεία και τον συντονισμό των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου :

Α. ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1) Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
• Γραφείο έρευνας, μελετών, σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων.
• Γραφείο αποτελεσματικότητας, απόδοσης, ποιότητας και οργάνωσης.

2) Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Διαφάνειας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
• Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).
• Γραφείο Διαφάνειας.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :
α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
• Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
• Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Εκτελεστικής Επιτροπής.
• Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου, Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και Δημοτικών Παρατάξεων.
• Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης.
• Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης.
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
• Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης
• Γραφείο Ληξιαρχείου
• Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
• Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
• Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού.
• Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας.
• Γραφείο διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης.
δ) Τμήμα ΚΕΠ
• Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών
• Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :
α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
• Γραφείο Προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης
• Γραφείο Λογιστηρίου και Αποθηκών
• Γραφείο Προμηθειών Υλικών/Εξοπλισμού/Υπηρεσιών
• Γραφείο διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης.
β) Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Εμπορικών Δραστηριοτήτων
• Γραφείο Εσόδων.
• Γραφείο Περιουσίας.    
• Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
γ) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας.
• Γραφείο Πληρωμών.
• Γραφείο Βεβαιώσεων και Εισπράξεων.

Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α) Τμήμα ΚΕΠ
• Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών
• Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης
β) Γραφείο Συντήρησης Υποδομών.
γ) Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης Δημοτών.
δ) Γραφείο Οικονομικών θεμάτων.

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1448/23-09-2016 Απόφαση Δημάρχου, του αναθέτει την αρμοδιότητα της υποχρέωσης ενυπόγραφης λήψης γνώσης των υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, καθώς και της λήψης των απαραίτητων μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στο Δημοτικό Κατάστημα Πεύκης καθώς και στο ΚΕΠ Πεύκης.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον τεχνικό ασφαλείας, τον γιατρό εργασίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων (πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια κλπ.), του αναθέτει την αρμοδιότητα ορισμού επιτροπών εργαζομένων για την εφαρμογή των μέτρων, που αφορούν στις πρώτες βοήθειες, στην πυρασφάλεια, στην εκκένωση των χώρων κ.λπ., στο κτήριο της υπευθυνότητάς του.

Ο κ. Μποτίνης Παύλος θα παρέχει τις υπηρεσίες του ως Αντιδήμαρχος στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης από 01/09/2017 έως 31/08/2019.

Κωνσταντίνος Νικολιδάκης

Ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος – Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Νικολιδάκη, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων οδοσήμανσης, της τήρησης του Κ.Ο.Κ. και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
• Την εποπτεία, το συντονισμό και την καλή λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
• Την εποπτεία επί των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.
• Την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λπ. των παιδικών χαρών, πλατειών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.
• Την εποπτεία, το σχεδιασμό, το συντονισμό και την καλή λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
• Την εποπτεία, το σχεδιασμό και το συντονισμό της περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
• Συντονίζει θέματα που αφορούν στα αδέσποτα ζώα. Ενδεικτικά αναφέρονται η περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.
• Παρακολουθεί και ενημερώνεται για θέματα που αφορούν στο Ηλιακό Χωριό και που αφορούν σε τεχνικά έργα.
• Παρακολουθεί και ενημερώνεται για θέματα που αφορούν σε Ευρωπαϊκά και Περιφερειακά Προγράμματα και που αφορούν σε τεχνικά έργα.
• Την υπογραφή βεβαιώσεων, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου που άπτονται της αρμοδιότητάς του.
• Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
• Συγκεκριμένα την εποπτεία και τον συντονισμό των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου:

1) Από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ τις παρακάτω συγκεκριμένες αρμοδιότητες:
α) το Τμήμα Πολεοδομίας
• Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
• Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
• Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών
β) από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
• Γραφείο Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
• Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.
γ) το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών
• Γραφείο Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων (πλατειών, οδών, κ.λπ.)
• Γραφείο Συντήρησης Κτηριακών Υποδομών

2) Τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που περιλαμβάνει:
α) Τμήμα μελετών:
• Γραφείο Σχεδιασμού Προγραμμάτων Δράσης
• Γραφείο Εκπόνησης Μελετών
β) Τμήμα Τεχνικών Έργων:
• Γραφείο Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων
• Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
γ) Τμήμα Συγκοινωνιών και Μεταφορών:
• Γραφείο Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Μεταφορών
• Γραφείο Εγκαταστάσεων και Αδειοδοτήσεων.

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1448/23-09-2016 Απόφαση Δημάρχου, του αναθέτει την αρμοδιότητα της υποχρέωσης ενυπόγραφης λήψης γνώσης των υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας καθώς και της λήψης των απαραίτητων μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στην Αποκεντρωμένη Υπηρεσία (κτήριο πρώην Δήμου Λυκόβρυσης),  στο Αμαξοστάσιο – Εξωτερικούς χώρους.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον τεχνικό ασφαλείας,  τον γιατρό εργασίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων (πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια κλπ.), του αναθέτει την αρμοδιότητα ορισμού επιτροπών εργαζομένων, για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν στις πρώτες βοήθειες, στην πυρασφάλεια, στην εκκένωση των χώρων κ.λπ. στο κτήριο της υπευθυνότητάς του.

Ο κ. Νικολιδάκης Κωνσταντίνος θα παρέχει τις υπηρεσίες του ως Αντιδήμαρχος στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης από 01/09/2017 έως 31/08/2019.

Αντώνιος Τσελέντας

Ορίζει ως κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης και καθαριότητας-πρασίνου τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αντώνιο Τσελέντα, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
• Την εποπτεία και το συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.
• Την εποπτεία και το συντονισμό επί θεμάτων των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου :
Συγκεκριμένα από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
• Γραφείο Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών.
• Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.
• Γραφείο διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης.
β) το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου
• Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρασίνου
• Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Πρασίνου

Ο κ. Αντώνιος Τσελέντας θα παρέχει τις υπηρεσίες του ως Αντιδήμαρχος στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης από 01/09/2017 έως 31/08/2019.

Γεώργιος Καρύμπας

Ορίζει ως κατά τόπον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.  Γεώργιο Καρύμπα, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
• Την εποπτεία των θεμάτων που αφορούν στις υπηρεσίες του Γραφείου Δημότη και Επικοινωνίας των Δημοτών.

Ο κ. Καρύμπας Γεώργιος  θα παρέχει τις υπηρεσίες του ως Αντιδήμαρχος στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης από 01/09/2017 έως 31/08/2019.

Νικόλαος Γκαραβέλλας

Παραμένει Αντιδήμαρχος εκπαίδευσης, κοινωνικής πολιτικής και εθελοντισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 236/28-02-2017 Απόφαση Δημάρχου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες :

• Ασκεί εποπτεία στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Εθελοντισμού.
• Διαχειρίζεται υποθέσεις του Δήμου που αφορούν σε επικοινωνία με τοπικούς φορείς, συλλόγους και οργανώσεις του Δήμου.
• Οργανώνει και εποπτεύει το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου.
• Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
• Διαχειρίζεται υποθέσεις του Δήμου που αφορούν σε εκκλησιαστικά θέματα.
• Την εποπτεία επί θεμάτων του Γραφείου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και συγκεκριμένα :
α) Την επιμέλεια και επόπτευση θεμάτων της ΚΤΥΠ.
β) Την εποπτεία και το συντονισμό του προσωπικού των Σχολείων, όπως Σχολικοί Φύλακες και Καθαρίστριες εσωτερικών χώρων σχολείων.
Επιπροσθέτως :
• Υπογράφει με εξουσιοδότηση Δημάρχου Βεβαιώσεις Μόνιμης Κατοικίας.

Ο κ. Γκαραβέλλας Νικόλαος θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του ως Αντιδήμαρχος στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης από 01/09/2017 έως 31/08/2019.

Ο Δήμαρχος προΐσταται και έχει την ευθύνη όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

1. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ως αναπληρωτής Δημάρχου ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας, Νικολιδάκης Κωνσταντίνος. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιδήμαρχος Νικολιδάκης Κωνσταντίνος, τότε τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Μποτίνη Παύλο.  
2. Όταν ο Αντιδήμαρχος Μποτίνης Παύλος απουσιάζει ή κωλύεται, τότε τα καθήκοντά του ως Αντιδημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικολιδάκης Κωνσταντίνος.
3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Τσελέντα Αντώνιου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικολιδάκης Κωνσταντίνος και αντίστροφα, ενώ τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Καρύμπα Γεώργιου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γκαραβέλλας Νικόλαος και αντίστροφα. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω Αντιδημάρχων οι αρμοδιότητές αυτών μεταβιβάζονται στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κο Μποτίνη Παύλο.
4. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ορισθέντες Αντιδημάρχους του Δήμου, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων του Δήμου, να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Δημ. Λαχανόκηπος

Δημοτική Συγκοινωνία

Κοιν.Εισόδ.Αλληλεγγύης

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη ΟΧΕ

Ισολογισμός-Απολογισμός 2015

Ανοικτή Γραμμή

e-mail : grafeiodimoti@likovrisipefki.gr

Κτηματολόγιο


4ο ATTIKA RUN&FUN 2017


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Πρόγραμμα Εξοικονομώ

Εθνικές Εκλογές Σεπτέμβριος 2015

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 5 Ιουλίου 2015

Ληξιαρχείο

Συνένευξη του Δημάρχου
Δημοσκόπηση
Σας αρέσει η ιστοσελίδα μας;
 
Εκδηλώσεις
Σεπτέμβριος 2017
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Ψηφιακό Σχολείο Του Υπ. Παιδείας δια βίου μάθησης & θρησκευμάτων. Σχολικά Βιβλία 2011-2012

Δημοσίευση Δ.Πράξεων στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

>/tr>

ΟΙ 10 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ–ΠΕΥΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017»
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ–ΠΕΥΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λυκόβρυση, 10 Mαρτίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 3336

Διακήρυξη
Ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικό τρόπο
για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης έτους 2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΟΙΠΑΠ)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την παροχή υπηρεσιών στο πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2017»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών στο πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2017», προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.
Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»προϋπολογισμού 188.018,39 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΚΟΙ.Π.Α.Π.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης
προκηρύσσει
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραφισμένες προσφορές για
προμήθεια ειδών διατροφής 2016-2017
Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγο με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης.
Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
για την προμήθεια καυσίμων Έτους 2016-2017
Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δομικών υλικών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ
για την "Προμήθεια δομικών υλικών", σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
και του Ν.2286/1995, προϋπολογισμού: 29.991,89 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 23%

Αποτελέσματα
της με αριθμό. ΣΟΧ 1/2015 προκήρυξης
για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης διακηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό για την «Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατών (ΟΑΣΑ Δημ Συγκοινωνίας) με σκοπό την προβολή υπαίθριας διαφήμισης»

Ανακοίνωση
Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδεία – Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, που εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Τμήμα Σκάκι ΑΟ ΠεύκηςΤμήμα Σκάκι ΑΟ ΠεύκηςΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΕΥΚΗ

 

ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
ΠΕΥΚΗΣ