ΑρχικήΤα Νέα μαςΔελτία ΤύπουΣύνδεσμοιΕπικοινωνία
Δευτέρα 25 Σεπτέμβριος 2017
ΚΟΙΠΑΠ Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 95 του Ν.3463/2006  και με την υπ’ αριθ. 141/2014 απόφαση του Δ.Σ Λυκόβρυσης –Πεύκης, καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Λυκόβρυσης –Πεύκης (Ελευθερίου Βενιζέλου 15) σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 15  Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 19:00

Πρόσκληση

 
Κέντρα διά βίου μάθησης

Κέντρα διά βίου μάθησης Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης
Η Γραμματεία του ΚΔΒΜ ενημερώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις έως την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015.
Πληροφορίες πρωί στα τηλ. 2106145148 -2106145151 στο Δημαρχείο Πεύκης
και απόγευμα στο τηλ. 2106148367 στο Ωδείο Πλάτωνος 22 & Βουλγαροκτόνου.

 

   
Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 4 του άρθρου 163  του N. 3463/2006 καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο της δημοτικής κοινότητας Πεύκης (Ελ. Βενιζέλου 15, Πεύκη) σε Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 6/10/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με  μοναδικό θέμα την «Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού  Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης οικ. έτους 2014».

 

   
Συγκέντρωσης τροφίμων μακράς διάρκειας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υποστήριξη των συμπολιτών μας και των παιδιών που βρίσκονται σε δυσχερή θέση, σας καλεί να συμμετάσχετε στη δράση που διοργανώνει για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου μέσω της συγκέντρωσης τροφίμων μακράς διάρκειας.

περισσότερα

   
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης
«Παιδεία – Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη»
(ΚΟΙ.Π.Α.Π.)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδεία – Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, που εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ "Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικά πριν και μετά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα θεωρούνται άκυρες και δεν θα αξιολογούνται."

Περίληψη | Ανακοίνωση | Παράρτημα | Έντυπο Αίτησης |

   
Επιτροπή Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

24/09/2015                              
Αρ.  Πρωτ.10581
ΠΡΟΣ:τα μέλη της  Επιτροπής Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  2/2015

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76  του N.3852/2010 καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Λυκόβρυσης-Πεύκης (Ελ. Βενιζέλου 15, Πεύκη) σε Συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις  05/10/2015  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, με τα εξής θέματα:
1    Συζήτηση & Γνωμοδότηση επί της σύνταξης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
2    Συζήτηση & Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.
3    Τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.
Οι  εισηγήσεις έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά αλλά για όσα μέλη δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το προσχέδιο  του Προϋπολογισμού και το Τεχνικό  Πρόγραμμα  έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.likovrisipefki.gr
Όποιο  μέλος  επιθυμεί, μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά για τα θέματα από την  Γραμματεία  του γραφείου  της Επιτροπής Διαβούλευσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Β. Μαυρίδης

| Τοπικό σχέδιο αποβλήτων |

| Τεχνικό Πρόγραμμα 2016 |
Πίνακας Α
Πίνακας Β
Πίνακας Γ
Ανακεφαλαίωση

| Προϋπολογισμός εσόδων 2016 |
| Προϋπολογισμός εξόδων 2016 |

   
Περίληψη διακήρυξης

Περίληψη διακήρυξης 1.εγκαταλελειμενα αυτοκίνητα έτους 2015.επαναληπτικος

Περίληψη

   
Πρακτικό της με αριθμό 23/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό της με αριθμό 23/2015
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
1o Θέμα    α) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση  υποδομών στο κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης», προϋπολογισμού 335.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και κατάρτισης των όρων διακήρυξης δημοπρασίας
β)Έγκριση του από 11-9-2015 πρακτικού διενέργειας κλήρωσης και συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού  σύμφωνα με το Ν. 3669/2008.
Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

Περίληψη Πρακτικό

   
Περίληψη διακήρυξης

Περίληψη διακήρυξης
πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού
για τα ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων δήμου Λυκόβρυσης-πευκης

Περίληψη

Μελέτη

   
Πρόγραμμα Πρόληψης Σακχαρώδη διαβήτηΠρόγραμμα
Πρόληψης Ζακχαρώδη Διαβήτη
με δωρεάν εξετάσεις
στον γενικό πληθυσμό

21-02 Οκτωμβρίου 2015
πληροφορίες στα τηλέφωνα
210-6122730, 210-2826926

   
Πρόσκληση για ΔΣ ΚΟΙΠΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για Συνεδρίαση Διοικητικό Συμβούλιο του
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π.
"ΠΑΙΔΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ"
Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 95 του Ν.3463/2006  και με την υπ’ αριθ. 141/2014 απόφαση του Δ.Σ Λυκόβρυσης –Πεύκης, καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Λυκόβρυσης –Πεύκης (Ελευθερίου Βενιζέλου 15) σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 22 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα:

(17 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1223)

 

   
Πίνακες Επιτυχόντων Δημ. Παιδικών Σταθμών

ΝΠΔΔ
ΠΑΙΔΕΙΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
(ΚΟΙ.Π.Α.Π.)
ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ- ΠΕΥΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

 

   
Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων

Διακήρυξη
για ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό
για την «Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση
στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατών (ΟΑΣΑ Δημ Συγκοινωνίας)
με σκοπό την προβολή υπαίθριας διαφήμισης»

| Περίληψη διακήρυξηςΌροι διακήρυξης | Παράρτημα |

 

   
Έθνικές Εκλογές 20 Σεπτεμβρίου 2015


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ (20 Σεπτεμβρίου 2015)
(ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Τα στοιχεία προέρχονται από τα πρακτικά των εκλογικών τμημάτων

ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


 

   
Πρόηταμμα ψηφοφορίας Σεπτεμβριος 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ.Πρωτ.10101
ΠΕΥΚΗ   14/09/2015
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης - Πεύκης Αττικής
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α΄/7-8-2010), όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την αρ. 44403/20.10.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494Β΄/ 4.11.2011, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2822Β΄/14.12.2011).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 51,52,53,54,55,69 και 132 του Π.Δ/τος 26/2012 (ΦΕΚ 57Α΄/15-3-2012) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
4. Το Π.Δ. 66/2015  (ΦΕΚ 107/τΑ/28-08-2015)"Διάλυση της Βουλής ,προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής".
5. Την αριθμ. πρωτ.οικ.171067/04-09-2015 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ για τις Γενικές Βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
6. Την αριθμ. πρωτ.τ.τ.173038/08-09-2015 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με τον ορισμό  εκλογικών τμημάτων ψηφοφορίας στρατιωτικών κ.λ.π της Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ για τις Γενικές Βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους εκλογείς του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης , άνδρες και γυναίκες, την 20η Σεπτεμβρίου  2015 ημέρα Κυριακή, να προσέλθουν για την ανάδειξη των μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου.
Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί στα κατωτέρω εκλογικά  τμήματα και θα διαρκέσει από 07:00 μέχρι 19:00 :

| Αναλυτικά το πρόγραμμα |

   
Προς :τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Πεύκη, 14 /9/2015
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     Αριθ.πρωτ.: 1184
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π.
ΠΑΙΔΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ        
ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ                                                   
Προς : τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 95 του Ν.3463/2006  και με την υπ’ αριθ. 141/2014 απόφαση του Δ.Σ Λυκόβρυσης –Πεύκης, καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Λυκόβρυσης –Πεύκης (Ελευθερίου Βενιζέλου 15) σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα:

1.Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου  και καθορισμός ειδικότητας.
2.Διάθεση  πίστωσης έτους  2015.
3. Έγκριση δαπανών παγίας προκαβολής.
Αιτήσεις  γονέων για απαλλαγεί τροφείων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΠΑΠ   
ΤΣΕΛΕΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αποστολή τις εισηγήσεις μέσω e.mail

   
50 υποτροφιών διετούς φοίτησης

Η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τη ΣΒΙΕ
ανακοινώνει την χορήγηση 50 υποτροφιών διετούς φοίτησης
για οικονομικά ευάλωτους κατοίκους Αττικής.
ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Παρασκευή 25-09-2015

| Δελτίο ΤύπουΔικαιολογητικά |

 

   
Προμήθεια σχολικού λεωφορείου για μεταφορά νηπίων

 

Διαγωνισμός για την  Προμήθεια σχολικού λεωφορείου
για μεταφορά 25 νηπίων συμπεριλαμβανομένου 1 οδηγού και 1 συνοδηγού

Περίληψη Διακήρυξης

Μελέτη

 

 

   
Γραφείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Πολιτισμού

O Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης & Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τα εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων Εθνικής & Τοπικής Εμβέλειας. 

| Ανακοίνωση | Αίτηση (pdf) | Αίτηση (doc) | Προηγ. Προγράμματα |

Η Γραμματεία του ΚΔΒΜ ενημερώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις έως την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015. Πληροφορίες πρωί στα τηλ. 2106145148 -2106145151 στο Δημαρχείο Πεύκης και απόγευμα στο τηλ. 2106148367 στο Ωδείο Πλάτωνος 22 & Βουλγαροκτόνου.

Η Γραμματεία του ΚΔΒΜ ενημερώνει τους εκπαιδευόμενους που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση τμημάτων έως 16 Μαρτίου 2015 ότι θα μπορούν να παραλάβουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης τους  από Δευτέρα έως Πέμπτη 17:00-19:00 από την Γραμματεία του ΚΔΒΜ.
Πληροφορίες στο τηλ. 2106148367 στο Ωδείο Πλάτωνος 22 & Βουλγαροκτόνου.

   
Εκστρατεία συλλογής σχολικών

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
Γραφείο Παιδείας και δια βίου μάθησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και με δεδομένο τη δυσμενή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει πολλές οικογένειες της πόλης μας ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, ο Δήμος μας διοργανώνει για δεύτερη χρονιά, εκστρατεία συλλογής σχολικών ειδών προκειμένου να τα μοιράσει σε μαθητές που χρειάζονται τη στήριξή μας.

Καθημερινά από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και 14 Σεπτεμβρίου 2015, 10:00 – 14:00

1) Στο χώρο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, (ισόγειο Δημ. Καταστήματος-Πεύκη, Ελ. Βενιζέλου 15Α
2) Στο Πολυϊατρείο Λυκόβρυσης, Ρίμινι 10

Περισσότερες πληροφορίες: 210 6145148,151,153

 

   
Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη Πολιτικών Κομμάτων για καθορισμός τρόπου χρήσης χώρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
3 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ.Πρωτοκόλλου: 9647

ΠΡΟΣ:
Εκπροσώπους Πολιτικών Κομμάτων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών  της 20ης Σεπτεμβρίου  2015  και σύμφωνα με την υπ αριθμό 14473/11.4.2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα   στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σε  κοινή σύσκεψη που θα γίνει  7/9/2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00  με θέμα:

1. Καθορισμός τρόπου χρήσης χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β. ΜΑΥΡΙΔΗΣ

   
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Πεύκη, 27 /08/2015
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        Αριθ.πρωτ.:1103
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π.
ΠΑΙΔΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ   
ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ                                                   
Προς : τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 95 του Ν.3463/2006  και με την υπ’ αριθ. 141/2014 απόφαση του Δ.Σ Λυκόβρυσης –Πεύκης, καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Λυκόβρυσης –Πεύκης (Ελευθερίου Βενιζέλου 15) σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 με το  παρακάτω θέμα:Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΠΑΠ
ΤΣΕΛΕΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ


   
Κοινωνικό Φροντιστήριο

Ανακοίνωση
προς εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και καθηγητές ξένων γλωσσών

Ανακοίνωση Αίτηση

   
Νέες εγγραφές νηπίων

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΚΟΙ.Π.Α.Π.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για τις νέες εγγραφές νηπίων
σχολικής χρονιάς 2015-2016
Ενημέρωση γονέων

   
Εγγραφή μαθητών στο κοινωνικό φροντιστήριο

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΚΟΙ.Π.Α.Π.
ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η οικονομική κρίση η οποία μαστίζει την πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει εκατοντάδες συμπολίτες μας στην ανεργία και την ανέχεια. Η στήριξη όλων αυτών των συμπολιτών μας από το κεντρικό κράτος ειδικότερα στις μέρες μας είναι ανεπαρκής.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σε συνδυασμό με το υψηλό οικονομικό κόστος που καταβάλλεται ετησίως από τους γονείς για την παιδεία θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη  λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου το οποίο έχει ως στόχο τη δωρεάν παροχή εκπαιδευτικής αρωγής σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οικογένειες των οποίων, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα σχετικά έξοδα. Η παρεχόμενη εκπαιδευτική αρωγή προέρχεται αποκλειστικά και αφιλοκερδώς από εκπαιδευτικούς που έχουν δηλώσει συμμετοχή στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

| Η Ανακοίνωση | Η αίτηση |

 

   
Η Δημοτική Συγκοινωνία δε θα λειτουργήσει

Σας ενημερώνουμε ότι η Δημοτική Συγκοινωνία δε θα λειτουργήσει από την 01 έως και τις 31 Αυγούστου 2015, λόγω της συντήρησης των οχημάτων και εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού λόγω των θερινών αδειών των υπαλλήλων.

 

   
Απολογισμός δραστηριοτήτων Ιούνιος - Ιούλιος 2015

ΚΟΙ.Π.Α.Π.
"ΠΑΙΔΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ"
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

"ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ...ΕΙΝΑΙ..."

Στη Βιβλιοθήκη μας από 15 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν -σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη- 22 εκδηλώσεις για τα παιδιά. Τις παρακολούθησαν 455 μικροί φίλοι της Βιβλιοθήκης, και πολλές απ' αυτές, οι γονείς τους. Ξεκινήσαμε με Καραγκιόζη "Τα αινίγματα της Βεζυροπούλας" με τον

περισσότερα

   
Κλιματιζόμενοι χώροι υποδοχής κοινού σε υψηλές θερμοκρασίες

Κλιματιζόμενοι χώροι υποδοχής κοινού σε υψηλές θερμοκρασίες

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου για την προστασία των πολιτών τις ημέρες του καύσωνα ο Δήμος μας θέτει στη διάθεση του κοινού το χώρο του Α΄ΚΑΠΗ Πεύκης που βρίσκεται στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου 15, στη Δημοτική Κοινότητα Πεύκης και του ΚΑΠΗ Λυκόβρυσης που βρίσκεται στην οδό Φυρογένη 4, στη Δημοτική Κοινότητα Λυκόβρυσης από τις 8.00π.μ έως 8.00μ.μ.

   
Οδηγίες προστασίας για τον καύσωνα


ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ- ΠΕΥΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γραφείο Δημόσιας Υγείας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΩΝΑ

 

   
Παιδικό βιβλίο: ένα σεντούκι με πολλές κλειδαριές«Παιδικό βιβλίο: ένα σεντούκι με πολλές κλειδαριές»
Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015, 6-8 το απόγευμα,
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λυκόβρυσης-Πεύκης

“Το παιδί μου βαριέται το διάβασμα και είναι κολλημένο στoν υπολογιστή.
Του παίρνω βιβλία, τα ξεφυλλίζει λίγο και μετά τα παρατάει.
Στις διακοπές δε θέλει να διαβάσει γιατί του θυμίζει σχολείο”.
Οι φράσεις αυτές είναι κάτι παραπάνω από γνώριμες σε πολλούς γονείς.
Πώς μπορώ να μάθω στο παιδί μου να αγαπάει το διάβασμα από πολύ μικρή ηλικία;
Ποια μπορεί να είναι η δική μου εμπλοκή στην αναγνωστική διαδικασία;
Πώς η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει διαδραστική και να δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να πάρει πρωτοβουλίες;
Γιατί είναι καλό να αποφεύγουμε τα βιβλία με διδακτικό χαρακτήρα;
Γιατί η πίεση για διάβασμα φέρνει σχεδόν πάντα το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκουμε;

Γι’ αυτά και άλλα πολλά η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου μας, οργανώνει συζήτηση την Πέμπτη 23/7/2015, 6-8 το απόγευμα, με την συμμετοχή γονέων και της ψυχολόγου Φοίβης Λέκκα.

Δηλώστε συμμετοχή στο 2106128825. Σας περιμένουμε !

   
Ανοικτή πρόσκληση Δήμου Λυκόβρυσης ΠεύκηςΑνοικτή πρόσκληση Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης
προς τους Δυνητικά ωφελούμενους
του επιχειρησιακού προγράμματος
"Επισιτικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)"

Περίληψη πρόσκλησηςΠροϋποθέσεις-Δικαιολογητικά |

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής παρατείνεται μέχρι τις 26/08/2015.

ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Δημαρχείο Λυκόβρυσης-Πεύκης- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 15Α –Πεύκη, Ισόγειο
Αρμόδιος: Νίκη Ζαφειροπούλου
Τηλέφωνο: 210 6145 153 & 210 6145 151
Ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή
Ώρες: 09:00-13:00

   

Σελίδα 6 από 16

Δημ. Λαχανόκηπος

Δημοτική Συγκοινωνία

Κοιν.Εισόδ.Αλληλεγγύης

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη ΟΧΕ

Ισολογισμός-Απολογισμός 2015

Ανοικτή Γραμμή

e-mail : grafeiodimoti@likovrisipefki.gr

Κτηματολόγιο


4ο ATTIKA RUN&FUN 2017


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Πρόγραμμα Εξοικονομώ

Εθνικές Εκλογές Σεπτέμβριος 2015

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 5 Ιουλίου 2015

Ληξιαρχείο

Συνένευξη του Δημάρχου
Δημοσκόπηση
Σας αρέσει η ιστοσελίδα μας;
 
Εκδηλώσεις
Σεπτέμβριος 2017
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Ψηφιακό Σχολείο Του Υπ. Παιδείας δια βίου μάθησης & θρησκευμάτων. Σχολικά Βιβλία 2011-2012

Δημοσίευση Δ.Πράξεων στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

>/tr>

ΟΙ 10 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ–ΠΕΥΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017»
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ–ΠΕΥΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λυκόβρυση, 10 Mαρτίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 3336

Διακήρυξη
Ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικό τρόπο
για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης έτους 2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΟΙΠΑΠ)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την παροχή υπηρεσιών στο πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2017»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών στο πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2017», προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.
Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»προϋπολογισμού 188.018,39 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΚΟΙ.Π.Α.Π.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης
προκηρύσσει
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραφισμένες προσφορές για
προμήθεια ειδών διατροφής 2016-2017
Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγο με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης.
Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
για την προμήθεια καυσίμων Έτους 2016-2017
Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δομικών υλικών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ
για την "Προμήθεια δομικών υλικών", σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
και του Ν.2286/1995, προϋπολογισμού: 29.991,89 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 23%

Αποτελέσματα
της με αριθμό. ΣΟΧ 1/2015 προκήρυξης
για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης διακηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό για την «Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατών (ΟΑΣΑ Δημ Συγκοινωνίας) με σκοπό την προβολή υπαίθριας διαφήμισης»

Ανακοίνωση
Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδεία – Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, που εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Τμήμα Σκάκι ΑΟ ΠεύκηςΤμήμα Σκάκι ΑΟ ΠεύκηςΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΕΥΚΗ

 

ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
ΠΕΥΚΗΣ